Gabionex

Cennik ogrodze�


W naszej ofercie znajduj� si� ogrodzenia gabionowe, ogrodzenia a�urowe, bramy, furtki, prz�s�a ogrodzeniowe, balustrady oraz elementy ma�ej architektury, takie jak �awki, fontanny, grille, kwietniki. Zar�wno gabiony, jak i pozosta�e elementy naszej propozycji, s� doskona�ym sposobem na zagospodarowanie przestrzeni i stanowi� dla niej prawdziw� ozdob�. �wietnie komponuj� si� z jej pozosta�ymi elementami, a dodatkowo s� odporne na dzia�anie szkodliwych czynnik�w atmosferycznych.

Zajmujemy si� r�wnie� uk�adaniem kostki brukowej oraz jej czyszczeniem.

Wysoko�� w metrach S�UPEK gabionowy standard
od 25cmx25cm do 40cmx40cm
1 metr bie��cy muru gabionowego o d�ugo�ci. powy�ej 2,5mb Kosz gabionowy standard o d�ugo�ci 2,5m
0,4 - 110,70 z� 276,75 z�
0,6 - 172,20 z� 430,50 z�
0,8 - 233,70 z� 584,25 z�
1 172,20 z� 258,30 z� 645,75 z�
1,2 221,40 z� 307,50 z� 768,75 z�
1,4 252,15 z� 332,10 z� 830,25 z�
1,6 282,90 z� 369,00 z� 922,50 z�
1,8 319,80 z� 418,20 z� 1.045,50 z�
2 344,40 z� 455,10 z� 1.137,75 z�
2,2 325,95 z� 479,70 z� 1.199,25 z�
2,4 356,70 z� 504,30 z� 1.260,75 z�
2,6 387,45 z� 528,90 z� 1.322,25 z�

Kosze gabionowe zawieraj� ju� wszystkie elementy niezb�dne do monta�u: s�upki stabilizuj�ce, ��czniki, dociski itp.

Ka�dy klient jest wyceniany indywidualnie. Przy wi�kszych zam�wieniach dajemy atrakcyjne rabaty.

1. S�UPKI gabionowe szersze ni� 40cmx40cm s� liczone indywidualnie w zale�no�ci od d�ugo�ci i wysoko�ci danego s�upka.

2. Przykrycia koszy gabionowych: dla koszy o szeroko�ci 25cm-35z�/mb, 30cm-40z�/mb, 35cm-45z�/mb ...

3. Wysoko�ci "po�rednie" liczone s� +10cm (np wys. 130cm liczona jest jak 140cm, 150cm jak 160cm, 210 jak 220cm itd.)

4. Gabiony o szeroko�ci powy�ej 40cm (tzw murki oporowe) s� wyceniane indywidualnie.

5. Kosze gabionowe o d�ugo�ciach niestandardowych od 45cm - 245cm s� wyceniane indywidualnie.

Wiecej na:

Allegro Facebook Mail Produkt Polski