Gabionex

Ogrodzenia palisadowe


Nowoczesne ogrodzenia palisadowe cechuj� si� nowoczesno�ci� oraz bardzo modernistycznym stylem.

Podkre�l� awangardow� architektur� twojego domu, oraz stan� si� wspania�ym wyko�czeniem posesji nadaj�c jej szyk i elegancj�. Ogrodzenia palisadowe zapewniaj� dyskrecj� na satysfakcjonuj�cym poziomie. S� idealne dla os�b, kt�re ceni� sobie prywatno�� na zadowalaj�cym poziomie.

 • Ogrodzenia palisadowe naszej produkcji charakteryzuj� si� poziomo u�o�onymi profilami prostok�tnymi o przekroju 80mmx20mm, ��czonymi poprzecznie za pomoc� nit�w, co zapewnia �atwo�� monta�u.
 • Ka�dy element jest osobno ocynkowany oraz malowany (proszkowo) co zapewnia wieloletni� ochron� antykorozyjn� i zapobiega p�kaniu.
 • Malowanie proszkowe odbywa si� zgodnie z ustalonymi normami wed�ug palety RAL.
 • Wielko�� odst�pu mi�dzy profilami w standardzie wynosi 20mm.

Zastosowanie:


Oferowane przez nasz� firm� ogrodzenia palisadowe s� tak uniwersalne, �e trudno okre�li� ich konkretne zastosowania. �wietnie sprawdz� si� zar�wno na posesjach firmowych, jak i prywatnych. W pierwszym przypadku g��wnymi atutami jest solidno�� konstrukcji, szerokie mo�liwo�ci konfiguracji np. koloru, jak r�wnie� niebywale elegancji wygl�d. U�ytkownicy dom�w prywatnych natomiast doceni� wysoki stopie� prywatno�ci, wysoki stopie� ochrony przed w�amaniem, jak r�wnie� �wietny wygl�d przez d�ugi czas.


Zalety ogrodze� palisadowych:


Chcesz, aby Tw�j budynek czy siedziba firmy wyr�nia�y si� nowoczesnym wygl�dem? Zapomnij o zwyczajnych, nudnych siatkach z drutu i wybierz oferowane przez nasz� firm� bramy i panele palisadowe. Dzi�ki temu zapewnisz sobie nie tylko wyj�tkow� estetyk� granic posesji, ale tak�e prywatno��, dzi�ki odpowiedniej konfiguracji poszczeg�lnych paneli. Jest to tak�e ekonomiczne rozwi�zanie (zerknij na cennik ogrodze� palisadowych).

 • Odporno�� na korozj� oraz wszelkie warunki atmosferyczne.
 • Zapewnienie prywatno�ci.
 • Ochrona budynku.
 • Elegancki design podkre�laj�cy nowoczesny styl budynku.
 • �atwo�� monta�u.


Cennik:


 • furtka: 1230z�
 • maskownica do furtki: 123z�
 • pochwyt do furtki: 123z�
 • s�up stabilzuj�cy do furtki: 184,50z�

 • brama przesuwna, �wiat�o do 5mb: 999z�/mb
 • brama rozwieralna, �wiat�o do 4mb: 910z�/mb
 • s�up stabilizuj�cy do bramy: 184,50z�

 • prz�s�a standard o d�ugo�ci 2mb: 290z�/m2
 • uchwyt monta�owy do prz�s�a: 15z�/sztuka

Akcesoria

 • s�upek 60x40: 50z�/mb
 • s�upek 70x70: 60z�/mb
 • s�upek 80x80: 70z�/mb

Prz�s�a o d�ugo�ci kr�tszej ni� 2mb s� liczone jak prz�s�a o d�ugo�ci standardowej. Bramy, kt�rych �wita�o jest wi�ksze ni� 5mb (brama przesuwna) i 4mb (brama rozwieralna) s� wyceniane indywidualnie.


Wiecej na: